Tuyên bố sứ mệnh

“Hội tụ nuôi dưỡng khát vọng & tài năng để tìm kiếm sự đột phá nhằm nâng cao lợi ích của dịch vụ cho khách hàng. Chính vì vậy, khách hàng sẽ tưởng thưởng chúng ta bằng doanh số, lợi nhuận dẫn đầu và sự tăng trưởng bền vững”

Người sáng lập: Đinh Thị Tuyết
Đội ngũ nhân viên: 100% là điều dưỡng viên chuyên nghiệp và có kinh nghiệm
 

Bốn giá trị nền tảng của BABISPA

»  Con người là tài sản, là nguồn lực cạnh tranh.

»  Tiên phong khai phá với khát vọng chiến thắng.

»  Hợp tác cùng phát triển, hài hòa lợi ích với các đối tác.

»  Tinh thần dân tộc.

Bốn phẩm chất của con người BABISPA

»  Tài năng và sáng tạo.

»  Tố chất lãnh đạo.

»  Tinh thần làm chủ công việc.

»  Liêm khiết và minh bạch.

Sáu nguyên tắc hoạt động  của BABISPA

»  Lợi ích khách hàng, công ty (cổ đông), nhân viên không tách rời nhau.

»  Làm việc theo nhóm.

»  Tôn trọng cá nhân.

»  Tổ chức luôn học hỏi, luôn đổi mới.

»  Định hướng theo mục tiêu và kết quả cuối cùng.

»  Lòng tin, sự cam kết.